REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIOBIDET.PL

ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie dostępnym pod adresem www.sklep.biobidet.pl prowadzonym przez Zdzisława Żukowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą HAPPY HOUSE ZDZISŁAW ŻUKOWSKI zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, wykonywaną pod adresem ul. Warszawska 284, 05-092 Łomianki, powiat warszawski zachodni, woj. mazowieckie (NIP: 1180910648, REGON: 141662476).

2. Klient ma możliwość kontaktu ze Sprzedającym oraz składania reklamacji, za pomocą następujących danych teleadresowych:

a. adres korespondencyjny: HAPPY HOUSE ZDZISŁAW ŻUKOWSKI ul. Warszawska 284, 05-092 Łomianki

b. adres poczty elektronicznej: biobidet@biobidet.pl,

c. numery telefonów: 22 490 83 82, 539 677 188.

3. Sformułowaniom użytym w niniejszym Regulaminie przypisuje się następujące znaczenie:

a. Sprzedający – Zdzisław Żukowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą HAPPY HOUSE ZDZISŁAW

b. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa szczególna przyznaje zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedającym  za pośrednictwem Serwisu umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną,

c. Konsument – Klient, który zawiera ze Sprzedającym umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,

d. Konto – usługa świadczona przez Sprzedającego drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu utworzenia i prowadzeniu konta w Serwisie ułatwiającego zawieranie umów sprzedaży towaru,

e. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na cyklicznym przesyłaniu na podany przez Klienta informacji, w szczególności odnoszących się do oferty handlowej Sprzedającego,

f. Regulamin – niniejszy regulamin,

g. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.sklep.biobidet.pl

h. Towar – przedmiot umowy sprzedaży zawartej przez Klienta ze Sprzedającym.

4. Sprzedający stosuje następujące sposoby porozumiewania się z Klientem:

a. formularze zawarte w serwisie,

b. poczta elektroniczna,

c. kontakt telefoniczny,

d. korespondencja pocztowa.

5. Informacje o towarach podane w Serwisie, a szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 2. KORZYSTANIE Z SERWISU

1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest posiadanie komputera lub innego podobnego urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarkę internetową obsługującą protokół https oraz javascript.

2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest za pośrednictwem Konta lub bez rejestracji Konta, poprzez podanie danych koniecznych do zawarcia umowy sprzedaży.

3. Do rejestracji Konta konieczne jest podanie prawdziwych danych osobowych Klienta oraz potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie linku wygenerowany na adres e-mail Klienta.

4. Warunkiem rejestracji Konta jest zaakceptowanie Regulaminu.

5. Konto umożliwia zapamiętanie danych do wysyłki, zapamiętywanie historii zamówień, pobieranie rachunków oraz pozyskiwanie i korzystanie z bonów rabatowych.

6. Klient może w każdym czasie zrezygnować z prowadzenia Konta poprzez dokonanie odpowiedniej dyspozycji w ustawieniach Konta.

7. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego. Klientowi zabrania się:

a. dostarczania treści o charakterze bezprawnym,

b. korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla innych Klientów,

c. korzystania z treści zawartych w Serwisie w sposób wykraczający poza własny użytek osobisty.

8. Sprzedający może pozbawić prawa do korzystania z Serwisu Klienta, który w procesie rejestracji konta lub składania zamówienia bez rejestracji celowo podał nieprawdziwe dane lub pomimo wezwania niezwłocznie nie zaprzestał łamania postanowień ustępu powyższego.

 

§ 3.WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Towary oferowane w Serwisie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w Serwisie oraz oferowanych w ramach działalności Sprzedającego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto towaru nie obejmuje kosztu przesyłki, chyba że treść opisu towaru stanowi inaczej.

3. W celu zawarcia umowy sprzedaży należy wejść do Serwisu, dokonać wyboru towarów umieszczając je w koszyku, a następnie przejść do realizacji zamówienia, klikając przycisk „realizuj zamówienie”, a następnie kierować się wyświetlanymi komunikatami.

4. Zawarcie umowy możliwe jest za pośrednictwem Konta lub poprzez złożenie zamówienia bez logowania, po podaniu prawdziwych danych osobowych umożliwiających realizację zamówienia.

5. W celu zawarcia umowy sprzedaży niezbędna jest akceptacja Regulaminu.

6. W celu realizacji zamówienia należy kliknąć przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Kliknięcie tego przycisku skutkuje zawarciem umowy sprzedaży i powoduje obowiązek zapłaty ceny towaru powiększonej o koszty wysyłki, które w zależności od zamówionego towaru wynosić będą od 0 zł do 120 zł (z VAT).

7. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

8. W przypadku wyboru płatności przelewem na rachunek bankowy Klient powinien dokonać płatności w terminie 7 dni.

9. Sprzedający spełnia świadczenie w terminie do 10 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty (przy wyborze płatności przelewem) lub od momentu potwierdzenia zamówienia (przy wyborze płatności za pobraniem). Przez spełnienie świadczenia rozumie się dostarczenie towaru do Klienta.

10. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby towary w Serwisie pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

11. Dostawa towaru możliwa jest poprzez przesyłkę kurierską.

12. Dostawa ograniczona jest do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

13. Sprzedający oferuje następujące formy płatności:

a. przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego,

b. w gotówce (przy wyborze dostawy za pobraniem),

c. płatność kartami kredytowymi

d. płatność za pomocą systemu imoje

 

§ 4. PRYWATNOŚĆ

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES SKLEP.BIOBIDET.PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administrator Strony przykłada szczególną wagę do ochrony Państwa prywatności i przetwarza Państwa dane zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znanym popularnie pod skrótem RODO.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zdzisław Żukowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą HAPPY HOUSE ZDZISŁAW ŻUKOWSKI. Mogą Państwo kontaktować się z administratorem strony pod adresem: Warszawska 284, 05-092 Łomianki, adresem e-mail: biobidet@biobidet.pl oraz numerem telefonu: 539 677 188.
 3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
  1. realizacji umowy: w szczególności świadczenia usługi Konta, przyjmowania płatności, wysyłki zamówień, rozpatrywania reklamacji oraz realizacji takich uprawnień jak gwarancja czy rękojmia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  2. wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności z zakresu prawa podatkowego – art. 6 ust. 1 lit c RODO
  3. w uzasadnionym interesie nas jako Administratora danych oraz podmiotów trzecich tj. dla zapewnienia prowadzenia korespondencji, dla celów analitycznych, zapewnienia lepszego doboru treści wyświetlanych w serwisie, marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora osób trzecich (w tym poprzez wykorzystanie plików cookies), dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz zapewnienia możliwości wykazania postępowania zgodnego z prawem, w szczególności z RODO – art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 4. Państwa dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, adresu oraz numeru telefonu będą przekazywane innym podmiotom wyłącznie w związku z realizacją usług na rzecz Państwa. Mogą to być w szczególności: osoby zatrudnione u Administratora, dostawcy usług w zakresie hostingu, poczty elektronicznej, firmy pocztowe i kurierskie, firmy transportowe, dostawcy oprogramowania w szczególności niezbędnego do obsługi sklepu internetowego, firmy zapewniające obsługę IT, podwykonawcy Administratora, a także dostawcy usług prawnych oraz księgowych.
 5. Jeżeli korzystają Państwo z usługi Konta, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu rezygnacji z tychże usług. Jeżeli dokonali Państwo u nas zakupu, Państwa dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia związanych z tym wzajemnych zobowiązań cywilnoprawnych oraz podatkowych. Państwa dane osobowe związane z korzystaniem z plików cookies będą przetwarzane do czasu ich usunięcia z Państwa urządzeń lub zablokowania w ustawieniach przeglądarki.
 6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.
 7. Mają Państwo prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 17 i 18 RODO (w szczególności, gdy uważają Państwo, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.
 8. W przypadkach, w których Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu lub w interesie publicznym, mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania: w każdym przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się dla celów marketingu bezpośredniego oraz ze względu na Państwa szczególną sytuację, w pozostałych przypadkach.
 9. W przypadku Państwa danych przetwarzanych w systemie informatycznym w celu realizacji umowy, mają Państwo prawo do otrzymania kopii swoich danych w powszechnie używanym formacie, a także przekazania ich do innego wskazanego administratora.
 10. Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z prawem mają Państwo prawo do skontaktowania się z nami pod adresem e-mail: biobidet@biobidet.pl lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Państwem.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Pliki cookies (ang. ciasteczka) to niewielkich rozmiarów pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerach lub urządzeniach mobilnych, a następnie pobierane z nich podczas kolejnych wizyt w naszym serwisie. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Państwa urządzeniu oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies w Państwa urządzeniu jest Administrator.
 3. Stosowanie przez Administratora plików cookies zasadniczo nie powinno prowadzić do Państwa identyfikacji.
 4. Nasza strona używa następujących rodzajów plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego Państwo pochodzą, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Państwu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 5. W większości przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Państwa komputerach lub innych urządzeniach. W każdym czasie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki, aby blokowała ona pliki cookies albo każdorazowo informowała o ich zapisaniu na urządzeniu. Muszą Państwo jednak pamiętać, że ograniczenia w zakresie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności naszego serwisu.

 

 

§ 5. RĘKOJMIA I GWARANCJA

1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Kupującemu towaru bez wad.

2. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Kupującego, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną.

3. Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową, w szczególności, gdy towar:

a. nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedający przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

4. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej ma możliwość alternatywnego skorzystania z następujących uprawnień:

a. złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy

b. żądania naprawy towaru lub wymiany na wolny od wad

5. Uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub o obniżeniu ceny nie przysługuje, jeżeli Sprzedający niezwłocznie, bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar lub dokona usunięcia wady. Ograniczenie to nie ma jednak zastosowania, jeżeli towar był uprzednio wymieniany lub naprawiany przez Sprzedającego.

6. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem lat dwóch od chwili wydania towaru Klientowi.

7. Jeżeli towar objęty jest gwarancją Sprzedającego, do procedury reklamacyjnej stosuje się postanowienia § 6 Regulaminu z uwzględnieniem odrębności zaznaczonych na karcie gwarancyjnej.

8. Realizacja roszczeń gwarancyjnych nie wyklucza roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

 

§ 6. REKLAMACJA TOWARU

1. Reklamacje towaru z tytułu niezgodności towaru z umową należy zgłaszać w następujący sposób:

a. listownie pod adres: HAPPY HOUSE ZDZISŁAW ŻUKOWSKI ul. Warszawska 284, 05-092 Łomianki,

b. pocztą elektroniczną na adres e-mail: biobidet@biobidet.pl

2. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.

3. W reklamacji należy podać dane Klienta umożliwiające realizację reklamacji, opis niezgodności towaru z umową, a także informację o żądaniu reklamacyjnym.

4. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego. Zaleca się aby dostarczenie towaru zostało poprzedzone poinformowaniem Sprzedającego o reklamacji.

5. Odbiór reklamowanego towaru następuje w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.

6. Reklamowany towar należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu postępowania reklamacyjnego Jeżeli towar nie zostanie odebrany w tym. terminie Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby sprzedającego naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.

 

§ 7. REKLAMACJA DOTYCZĄCA USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Sprzedający zobowiązuje do zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu, zgodnie z aktualnie dostępną wiedzą techniczną.

2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o usterkach w funkcjonowaniu Serwisu, zaś Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia tych usterek w możliwie najszybszym terminie.

3. Klient może zgłaszać reklamacje co do funkcjonowania Serwisu w następujący sposób:

a. listownie lub osobiście pod adresem: HAPPY HOUSE ZDZISŁAW ŻUKOWSKI ul. Warszawska 284, 05-092 Łomianki

b. pod adresem poczty elektronicznej: biobidet@biobidet.pl

4. W reklamacji Klient powinien podać dane umożliwiające jego zidentyfikowanie oraz wskazać na rodzaj usterki.

5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 

§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

1. Klient ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem przypadków określonych w Regulaminie.

2. Powyższy termin rozpoczyna swój bieg od momentu objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

3. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

4. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej przesyłając je na adres Sprzedającego. Klient może posłużyć się następującym wzorem <wzór odstąpienia od umowy>.

5. W skutek prawnie skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę tą uważa się za niezawartą.

6. Sprzedający w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu ma obowiązek zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności (w tym również koszt wysyłki do Klienta) za pomocą takiego samego sposobu jakim zapłaty dokonał Klient.

7. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi nadwyżki kosztów dostarczenia wynikającej z wybrania sposobu innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedającego

8. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił, zaś do zachowania terminu wystarczy wysłanie rzeczy przed jego upływem.

9. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy  Sprzedającemu.

11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące rezultatem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

§ 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Zawartość Serwisu stanowi przedmiot praw wyłącznych Sprzedającego i podlega ochronie prawnej.

2.Korzystanie z zawartości Serwisu przez Klienta możliwa jest tylko w zakresie użytku osobistego.

3. Wszystkie prezentowane w Serwisie towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 

§ 10. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. Wszelkie spory rozstrzygane na tle niniejszego regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, Strony mogą wytoczyć powództwo w szczególności przed sądem właściwym:

a. według miejsca zamieszkania pozwanego,

b. według siedziby zakładu głównego lub oddziału przedsiębiorcy, jeżeli dochodzone roszczenie ma związek z tym oddziałem,

c. według miejsca wykonania umowy.

2. W wypadku zaistnienia sporu pomiędzy Klientem a Sprzedającym, Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, a w szczególności:

a. z mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową

b. ze Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.

3. Klient będący konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedającym, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności:

a. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),

b. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121),

c. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).

2. Sprzedający ma prawo dokonać zmiany Regulaminu.

3. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia na stronie głównej Serwisu oraz powiadomienia Klientów posiadających Konto drogą poczty elektronicznej.

4. Jeżeli Klient posiadający konto nie wyraża zgody na nowe brzmienie Regulaminu, zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedającego w przewidzianym wyżej terminie.

 

§ 12.

WYŁĄCZENIE STOSOWANIA NIEKTÓRYCH POSTANOWIEŃ REGULAMINU W STOSUNKU DO OSÓB NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

1. Do Klienta niebędącego Konsumentem nie mają zastosowania postanowienia regulaminu odnoszące się do uprawnień, które przepisy prawa przyznają wyłącznie konsumentom, a w szczególności dotyczące odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

2. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.

3. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Regulaminu powstałe między Sprzedającym a Klientem niebędącym Konsumentem, będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.